Magiadeski

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO magiadeski.pl

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Magia Deski, dostępny pod adresem internetowym magiadeski.pl, prowadzony jest przez firmę Prism Digital Sławomir Berkowski z siedzibą w 12-100 Lipowa Góra Wschodnia 45/2, NIP: 7451655669, REGON: 528757898 zwany dalej „Usługodawcą”.

§ 2. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 12-100 Lipowa Góra Wschodnia 45/2;
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@magiadeski.pl ;
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 516 817 046;
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 36 1020 3639 0000 8802 0237 0229 (PKO);
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00;

§ 3. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem magiadeski.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt/Towar/Zamówić Usługę.
 3. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem magiadeski.pl.
 4. Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 5. Przedmiot/Towar transakcji – Produkty/towary/usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Produkt/Towar/Usługa – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem/towarem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów/towarów/usług.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów/Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną, sms, e-mail, komunikatory wiadomości, strony pośredniczące w kontakcie Facebook i inne).
 9. Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Towaru/Usługi lub Produktów/Towarów/Usług ze Sprzedającym za pomocą sklepu internetowego.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów/Towarów/Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy, płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty/Towary/Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów/Towarów/Usług.

§ 4. Informacje Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów/Towarów/Usług wolnych od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty/Towary/Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Sklepie są w polskich złotych i są cenami brutto. Sprzedawca wystawia faktury bez vat. (zwolnienie podmiotowe z podatku Vat zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).  Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt/Towar/Usługę oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia.

§ 5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Postanowieniach Ogólnych.

§ 6. Zasady składania Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez stronę internetową wymaga wcześniejszego zalogowania się do Sklepu lub skorzystania z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu/Towarów/Usług, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu/Towaru/Usługi), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną są możliwe wyłącznie w godzinach podanych w niniejszym Regulaminie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia można składać również poprzez pocztę e-mail wysyłając zamówienie na adres sklep@magiadeski.pl (zamówienia na e-mail przyjmowane są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu – odpowiedź sklepu udzielana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00)
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt/Towar/Usługa ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami, rachunki, faktury proforma i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody, Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu należności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji “za pobraniem” jeśli taka forma płatności za dany Towar/Produkt/Usługę jest dostępna. .

§ 7. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku wydłużenia terminu wysyłki.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Koszty dostawy są podawane w procesie składania zamówienia oraz opisane na stronie sklepu pod adresem magiadeski.pl/wysylka-i-platnosc/
 3. Zamówienia realizowane są do 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 8. Płatności

 1. Na każdy sprzedany Produkt/Towar/Usługę wystawiana jest Faktura bez Vat. (zwolnienie podmiotowe z podatku Vat zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT)
 2. Płatność za zamówiony Produkt/Towar/Usługę może nastąpić poprzez płatności dostępne w Sklepie, w tym płatności elektroniczne, blik, raty lub kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pobraniem.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 4. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych, blik, raty i płatności kartą, płatność musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy przed wysyłką zamówienia.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Produktu/Towaru przesyłając uprzednio na adres e-mail sklep@magiadeski.pl formularz odstąpienia od umowy. (druk formularza znajduje się na końcu regulaminu)
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać nieużywany Produkt/Towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zamówienia indywidualne na Produkt/Towar oraz Usługę nie podlegają zwrotowi.

§ 10. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt/Towar wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu/Towaru, Klient ma prawo do reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy (poniżej druk formularza do wykorzystania przy składaniu reklamacji).
 4. Zaleca się podanie w reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu/Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są również w  celach marketingowych opisanych w Polityce Prywatności sklepu.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może m.in. skorzystać z mediacji. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Formularz Reklamacji


Dane Klienta:

Imię i nazwisko: ___________________________________________

Adres: ____________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________

Dane Zamówienia:

Numer zamówienia: _________________________________________

Data złożenia zamówienia: __________________________________

Dane Produktu:

Nazwa produktu: ___________________________________________

Kod produktu (jeśli dotyczy): ________________________________

Ilość: _____________________________________________________

Data otrzymania produktu: __________________________________

Opis wady/usterki:
Żądanie Klienta:

□ Wymiana produktu na nowy

□ Naprawa produktu

□ Obniżenie ceny

□ Zwrot pieniędzy

Dodatkowe uwagi:Załączniki:

□ Dowód zakupu (np. paragon, faktura)

□ Zdjęcia wady

□ Inne (wymienić): ________________________________________

Data i podpis Klienta:


(data) (podpis Klienta)


Formularz odstąpienia od umowy


Dane Klienta:

Imię i nazwisko: ___________________________________________

Adres: ____________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________

Dane Zamówienia:

Numer zamówienia: _________________________________________

Data złożenia zamówienia: __________________________________

Dane Produktu:

Nazwa produktu: ___________________________________________

Kod produktu (jeśli dotyczy): ________________________________

Ilość: _____________________________________________________

Data otrzymania produktu: __________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/ych produktu/ów:Proszę o zwrot płatności na poniższy rachunek bankowy:

Numer rachunku bankowego: _________________________________

Dodatkowe uwagi:Załączniki:

□ Dowód zakupu (np. paragon, faktura)

Data i podpis Klienta:


(data) (podpis Klienta)


Proszę przesłać wypełniony formularz na adres e-mail: sklep@magiadeski.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Prism Digital Sławomir Berkowski

12-100 Lipowa Góra Wschodnia 45/2.

Shopping Cart